Čištění a dezinfekce v nápojovém průmyslu

Při současných vysokých nárocích na nezávadnost, trvanlivost a senzorickou stabilitu potravin a nápojů se stala sanitace nedílnou součástí výrobního procesu. Sanitace vysoce účinnými, kombinovanými chemickými prostředky umožňuje ustoupit od energeticky, manuálně, časově nebo ekologicky nevhodných metod.

Pojem sanitace

Pojem sanitace zahrnuje proces čištění a dezinfekce výrobního technologického zařízení.

Teorie čištění

Čištění je fyzikálně-chemický proces, který je závislý na množství nečistoty a jejím složení, na konstrukci zařízení, na kvalitě povrchu a v neposlední řadě na mechanickém a fyzikálně-chemickém působení čistícího prostředku.

Uvolňování nečistot

Přivedení čistícího roztoku na celý povrch nečistot
Fyzikálně-chemické procesy, jejichž výsledkem je uvolnění nečistot:
  - chemická reakce v čistícím roztoku s vodou eliminující tvrdost vody
  - chemická reakce čistícího prostředku s nečistotou
  - konvekční a difuzní přestup hmoty čistícího přípravku z roztoku k povrchu
  - prostup hmoty čistícího prostředku ve vrstvě nečistoty
  - uvolnění vrstvy nečistot
Odsun produktů po čistící reakci z blízkosti čištěného povrchu do čistícího roztoku

Faktory ovlivňující proces čištění

K odstranění nečistot je potřeba vynaložit celkovou energii větší než jsou adhezní síly nečistoty k povrchu. Celková energie se skládá ze čtyř základních složek:
a) prostředek
b) mechanika
c) teplota
d) čas


ad a) prostředek ( koncentrace ) je doporučený a odzkoušený výrobcem. Obecně lze říci, že se zvyšováním koncentrace stoupá čistící účinek. Existuje však určitá hranice, kdy další zvyšování koncentrace nezlepší úroveň sanitace, naopak může způsobovat korozi, horší oplachovatelnost, neúměrné zatížení odpadních vod, vyšší náklady apod.
Volba prostředku:
- chemické vlastnosti ( alkalita, skupenství, bod tuhnutí, oplachovatelnost ..)
- pracovní koncentrace
- korozní vlastnosti
- toxicita, ekologie
- záruka kvality ( atest, ISO )
- rychlost dodávek
- cena

ad b) mechanické působení - pod pojmem mechanické působení se rozumí fyzikální podmínky ( mechanický účinek ) nezbytné pro čištění – tlak, objemový průtok a průtoková rychlost.

ad c) teplota – obecně platí, že se stoupající teplotou stoupá čistící účinek, což vyplývá z rostoucí rychlosti chemických reakcí. Při vyšší teplotě postačí k dosažení stejného efektu kratší doba nebo nižší koncentrace. Teplota má však svou hranici. Při vysokých teplotách může docházet k vylučování látek, které se usazují na povrchu, zvyšuje se riziko koroze materiálu, jsou poškozována těsnění a může rovněž dojít ke změně vlastností čistícího prostředku rozkladem některých jeho složek.

ad d) čas – – čas je v našem případě doba potřebná k odstranění nečistoty. Ta je přímo závislá na teplotě a koncentraci použitého prostředku.


Teorie dezinfekce

Předpokladem úspěšné dezinfekce je dobré vyčištění technologického zařízení. Případné zbytky nečistoty chrání mikroorganismy před přímým kontaktem s dezinfekčním prostředkem. Účinnost prostředku může být též snížena reakcí s nečistotou. Dále je nutné zajistit optimální podmínky pro daný typ dezinfekčního prostředku tj. koncentraci, teplotu, dobu působení a pH roztoku pro danou chemickou látku.

Dezinfekce teplotou – účinnost tohoto postupu závisí na hodnotě teploty a na času, během kterého je teplota udržována.K usmrcení všech mikroorganismů dochází jen při vyhřátí všech částí technologického zařízení.

Dezinfekce chemickými prostředky:
- Sloučeniny chloru ( chlornan sodný, chlorovaný fosforečnan sodný nebo organické nosiče chloru ). Předností chlornanu sodného je jeho široký protimikrobiální účinek. Účinnost roste s klesajícím pH, přičemž s ohledem na korosivní působení by se nemělo pH snížit pod 9.
- Peroxidové sloučeniny ( peroxid vodíku, kyselina peroxyoctová a pro své účinky lze k nim zařadit i oxid chloričitý ). Vyznačují se vysokým baktericidním a sporucidním účinkem.
- Jodofory – aktivní látkou je elementární jod, který působí oxidačně a vykazuje dobré baktericidní a sporucidní účinky. Nevýhody spočívají v problematické oplachovatelnosti, ve zbarvení těsnění a plastových dílů a v možném korosivním působení.
- Kvartérní amoniové sloučeniny – patří sem kationaktivní tenzory, které snižují povrchové napětí a mají vysokou povrchovou aktivitu a nízkou toxicitu. Nevýhodou je špatná oplachvatelnost a negativní vliv na pěnivost.

Zařízení pro sanitaci – CIP stanice

Zkratka CIP stanice pochází z anglického Cleaing in place, tj. čištění na místě. Podstatou CIP stanice je soustava nádob s čistícími roztoky. Čistící roztoky cirkulují v uzavřených okruzích technologického zařízení a po ukončení procesu se zpravidla vracejí do nádob CIP stanice. CIP stanice tvoří zpravidla dva až šest zásobníků, tlačné čerpadlo, vratné čerpadlo, tepelný výměník, armatury zásobníků a nezbytná měřící a regulační technika.

Nabídka kombinovaných prostředků společnosti C&D spol. s r.o.®

Společnost C&D spol. s r.o.® vyvinula a svou výrobou pokrývá všechny požadavky jednotlivých odvětví nápojového průmyslu a jejich středisek. Správnou volbu sanitačního prostředku, režim sanitace a technologické podmínky je nutno podřídit individuálním podmínkám daného střediska. Proto společnost C&D spol. s r.o.® je připravena provést na základě vašeho požadavku vstupní audit a na základě získaných informací navrhnout optimální řešení dané problematiky.

C&D spol. s r.o.®    U kříže 631/20   150 00 Praha 5    Tel.: +420 257 211 467    Fax.: +420 257 219 495    E-mail: vlckova@candd.cz